Verkiezingsprogramma 2018

 

Verkiezingsprogramma 2018 in pdf-formaat

 

Inhoudsopgave

 

Inleiding

  1. Gemeentelijke organisatie

 

  1. Wonen en werken

Woningmarkt
Duurzaamheid
Ondernemers
Lokaal winkel- en kleinbedrijf
Recreatie en toerisme
Agrarische sector
Bedrijventerreinen

  1. Openbare orde en veiligheid

Veilig wonen en werken
Veilig in het verkeer
Eigen verantwoordelijkheid en de overheid

  1. Dorpsbeleid

Dorpsstructuren
Voorzieningenniveau
Samenhang tussen de dorpen benutten
Traditionele evenementen

  1. Lokale samenleving / Familie

Burgerschap en betrokkenheid
Onderwijs en opvoeding

  1. Sport en Cultuur

Sport
Cultuur

  1. Zorg

 

  1. Maatschappelijke ondersteuning, vrijwilligersbeleid

Maatschappelijke ondersteuning
Vrijwilligersbeleid en participatie


Inleiding

 

“Samen verder bouwen.” Deze slogan benadrukt dat we ons verkiezingsprogramma in samenspraak met de samenleving hebben geschreven. Daardoor biedt ons programma vele handvatten om, samen met anderen, verder te bouwen aan onze gemeente.

 

Reeds in juni 2017 hebben we een bijeenkomst georganiseerd (CDA50) waarbij meer dan 50 professionals en mensen uit de samenleving aanwezig waren. De bijeenkomst is goed bezocht en in diverse ronde tafelgesprekken is over veel onderwerpen gesproken. Er is aangegeven wat zij belangrijk vinden. Hartelijk dank aan de deelnemers! Daarnaast zijn er goede contacten met wijkteams, de CDA leden, het CDAS platform en organisaties zoals de RVHI, BOV en KBO-PCOB. Ook hen bedanken we voor hun inbreng. Mede dankzij alle inbreng bevat ons verkiezingsprogramma lokale punten én wordt het lokaal gedragen.

 

Bodegraven-Reeuwijk is een vitale gemeente in het Groene Hart met zeven dorpen waar het goed leven, wonen en werken is. Onze gemeente is goed bereikbaar met openbaar vervoer en via de weg, heeft veel voorzieningen en accommodaties voor sport en cultuur, beschikt over goede recreatiemogelijkheden in het polderlandschap en op het water. Kortom: Bodegraven-Reeuwijk is een fijne gemeente.

 

We zijn trots dat veel van onze punten uit het vorige verkiezingsprogramma zijn gerealiseerd. Een aantal voorbeelden: solide financieel beleid (afname van de leningen portefeuille, gemeentelijk lasten zijn verlaagd), pro actief beleid met bedrijven, randweg Reeuwijk-Brug, nieuw kunstgrasveld CVC, Huizen van Alles in alle dorpen, nieuwbouw Beatrix school, uitbreiding Rijngaarde, ondersteuning burgerinitiatieven (zoals behoud zwembad De Fuut), passantenhaven in Bodegraven, opknappen van het Kennedybos in Reeuwijk, bibliotheken in vrijwel alle kernen en tot slot: er is een besluit genomen over een nieuw zwembad De Kuil.

 

Het CDA in Bodegraven-Reeuwijk is zeer betrokken bij onze gemeente en krijgt door een grote inzet veel voor elkaar. Dit is mede mogelijk door goede regionale en landelijke contacten met een groot CDA-netwerk. Deze contacten bieden het CDA in onze gemeente voordelen ten opzichte van een lokale partij.

 

We kunnen onze gemeente verder profileren en kansen creëren in de regio. Daarbij willen we het unieke karakter van de dorpen behouden. Al onze dorpen kenmerken zich door hun eigen identiteit. Deze veelzijdigheid is uniek en moeten we koesteren vindt het CDA.

 

Het CDA bepleit een samenleving met een gespreide verantwoordelijkheid. Veel mensen beseffen dat. Gelukkig kunnen we in Bodegraven-Reeuwijk bogen op een zeer grote groep vrijwilligers. Ze zijn op vele gebieden actief. Vrijwilligers zijn onmisbare schakels in onze (lokale) samenleving, zij verdienen ruimte en krijgen onze steun.

 

In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waarop het CDA wil inzetten. Dat is realistisch, noodzakelijk en soms ambitieus. We willen, samen met mensen uit de samenleving en met andere partijen, verder bouwen. Enkele belangrijke doelen die we voor 2022 stellen zijn:

 • de schuld van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is verder afgelost;
 • onze gemeente is op de goede weg om in 2035 klimaatneutraal te zijn;
 • het centrum van Bodegraven is compacter en aantrekkelijker geworden;
 • de verkeersveiligheid in de gemeente is verbeterd;
 • de in 2017 overhandigde lijst met 40 grootste fietsknelpunten is minstens voor 75% opgelost en rotondes zijn zodanig ingericht dat fietsers voorrang hebben;
 • er is een zorgvuldig landschapsbeheer met een duidelijk maaibeleid en bermbeheer om ons unieke landschap in stand te houden;
 • Bodegraven-Reeuwijk is een gemeente die zegt “Ja, tenzij…” in plaats van “Nee, omdat…”. We willen olie in de ‘machine’ van onze samenleving, geen zand!

 

Dit zijn slechts enkele punten. Op de volgende pagina’s vindt u vele andere! Om het overzichtelijk te houden, hebben we ons programma ingedeeld in acht thema’s:

 1. Gemeentelijke organisatie
 2. Wonen en werken
 3. Openbare orde en veiligheid
 4. Dorpsbeleid
 5. Lokale samenleving / familie
 6. Sport en cultuur
 7. Zorg
 8. Maatschappelijke ondersteuning, vrijwilligersbeleid

 

Bij elk thema zijn diverse onderwerpen beschreven.

 

 

 

 

 

 

 

1. Gemeentelijke organisatie

Solide financieel beleid

De afgelopen jaren heeft ‘onze’ wethouder een solide financieel beleid gevoerd. Dat heeft gezorgd voor een sterke verbetering van de financiële positie van de gemeente. De netto schuldquote is gedaald van 234% in 2014 naar 164% in 2017. Het CDA wil continuering van dit beleid en de leningenportefeuille verder verlagen. Doel is om de schuldquote in 2020 op de VNG-norm (Vereniging van Nederlands Gemeenten) van 130% te hebben.

 

De gemeente mag geen onverantwoorde financiële risicos nemen, beperkte risicos zijn alleen toegestaan om andere beleidsdoelstellingen te realiseren. Plannen moeten financieel haalbaar en dekkend zijn. Het CDA wil een terughoudend grondbeleid.

Gemeentelijke regelgeving en vergunningen

Het CDA wil de gemeentelijke regelgeving verminderen en burgers meer ruimte bieden om verantwoordelijkheid te nemen. Maatschappelijke organisaties, bedrijven, verenigingen, kerken, scholen en zorginstellingen zijn prima in staat hun eigen zaken te regelen. Het CDA wil een verdere vereenvoudiging van vergunningen.

Gemeentelijke belastingen

De gemeente moet zorgvuldig en efficiënt omgaan met belastinggeld en gemeenschapsgelden doelmatig inzetten. Daarbij passen beheerste en acceptabele gemeentelijke tarieven, die in principe kostendekkend zijn. In beginsel mogen gemeentelijke belastingen slechts worden verhoogd met het inflatiepercentage.

Gemeentelijke taken

Het CDA wil gemeentelijke taken die niet tot de kerntaken behoren, uitbesteden of privatiseren. Het doel is: verhogen van de efficiency. Dit mag niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de burger. De gemeente blijft verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor haar inwoners. We willen onderzoeken welke gemeentetaken voor uitbesteding / privatisering in aanmerking komen.

Regionale samenwerking

Het CDA vindt actieve en intensievere samenwerking in de Groene Hart regio nodig, met name op het gebeid van regionale economie, infrastructuur en recreatie.

Lokale partij met landelijk netwerk

CDA Bodegraven-Reeuwijk is een lokale partij en een landelijk netwerk. Dit netwerk van mensen, kennis en kunde willen we inzetten om de belangen van onze gemeente beter te kunnen behartigen.

2. Wonen en werken

 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk bestaat uit zeven dorpen met elk een eigen karakter. Onze groene gemeente biedt een centrale ligging in de Randstad, landelijk wonen, goede verbindingen met openbaar vervoer (station) en (snel)wegen, veel sportvoorzieningen, natuur en recreatie.

 

Dankzij de centrale ligging zijn de vier grote steden per auto in ongeveer een half uur bereikbaar. Met het openbaar vervoer kan de gehele randstad en een groot deel daaromheen binnen een uur bereikt worden. Dit geeft veel kansen voor de vestigings- en arbeidsmarkt.

 

Bereikbaarheid betekent ook: snel internet dus aansluiten op glasvezel. Het CDA vindt dat we er naar moeten streven dat in 2025 alle bedrijven en huishoudens aangesloten zijn.

 

Onze gemeente ligt in een agrarisch gebied met veel groen en agrarische bedrijvigheid. We beschikken over unieke natuurgebieden zoals de Reeuwijkse Plassen, Reeuwijkse Hout, de Meijepolder en andere polders. We willen de kwaliteit van die gebieden behouden en, waar mogelijk, versterken.

 

Onze gemeente heeft veel mogelijkheden om te recreëren en van de natuur te genieten. Het CDA vindt dat de gemeente zich duidelijk moet profileren en helder moet communiceren wat de gemeente biedt. We zijn aantrekkelijk voor een grote doelgroep.

 

Er is extra aandacht voor arbeidsmigranten nodig: het is een taak van de gemeente om, in samenwerking met private partijen, te zorgen voor een correcte registratie en goede huisvesting.

 

Het CDA kiest nadrukkelijk voor partners die maatschappelijke meerwaarde leveren voor de bewoners, de buurt, de wijk en de gemeente. Lokale ondernemers hebben voor het CDA de voorkeur.

 

Er is extra aandacht nodig voor onderhoud van openbaar groen, bermen, stoepen en dergelijke. Maaibeleid moet passen bij de omgeving.

 

Natuur en woongenot in onze gemeente mogen niet verstoord worden door geluidsoverlast van weg-, vaar- of luchtverkeer. Routes moeten desnoods omgelegd en verhoogd worden.

 

 

2.1 Woningmarkt

 

De woningmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd: de vraag naar woningen is groot. We moeten per dorp inspelen op verschillende doelgroepen zodat de juiste woningen beschikbaar komen.

 

De laatste jaren zijn er te weinig sociale huurwoningen gebouwd, we willen dat dat percentage naar minimaal 20% (het doel uit de woonvisie) gaat.

 

Bij nieuwbouwlocaties moeten we rekening houden met (de beperkte) ruimte, natuur, watercompensatie en landbouw.

 

Bijzondere aandacht is nodig voor ouderenhuisvesting, zowel voor koop- als voor huurwoningen. Bij zelfstandig wonen is goede hulp en zorg belangrijk. In het hoofdstuk over de zorg (hoofdstuk 7) is dat verder uitgewerkt.

 

Het CDA is voor hergebruik en herbestemming van leegstaande bedrijfsgebouwen / kantoren ten behoeve van woningbouw. Initiatieven moeten met een positieve intentie worden beoordeeld.

 

2.2 Duurzaamheid

 

Duurzaamheid gaat over People, Planet & Profit. Er moet balans zijn. Voor het CDA staan mens (People) en milieu (Planet) voorop! We moeten onze ‘footprint’ zo klein mogelijk maken. Het CDA wil de gehele gemeente in 2035 klimaatneutraal hebben.

 

De afgelopen jaren is ingezet op gemeentelijk vastgoed. Het CDA wil dit breder trekken door samen met verenigingen en scholen te investeren in verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Dit draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstelling en leidt voor hen tot een structurele lastenverlaging.

 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat over duurzaamheid. Bij alle gemeentelijke initiatieven willen we het thema duurzaamheid opnemen. Ook moet de gemeente initiatieven nemen; haar nek uitsteken. Met investeringen kan a) de duurzaamheidsdoelstelling bereikt worden en b) bespaard worden op uitgaven.

 

Het CDA steunt initiatieven mbt. duurzaamheid, bijvoorbeeld van Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk en De Windvogel. Ook particuliere initiatieven voor energieproductie en energiereductie ondersteunen we. We willen dat verenigingen met initiatieven mbt. duurzaamheid komen. Initiatieven voor zonneparken op onbenutte grondposities en daken van gebouwen/stallen ondersteunen we.

 

Milieusparende maatregelen zijn belangrijk. Collectieve aanpak tussen bewoners, coöperaties en bedrijven willen we stimuleren. Dat geldt voor wonen maar ook voor bijvoorbeeld infrastructuur en natuur.

 

2.3 Ondernemers

 

Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in onze gemeente. Het CDA wil dat er voor bestaande en nieuwe bedrijven ruimte is om te groeien, zowel voor lokale als voor regio-overschrijdende organisaties. We willen van Bodegraven-Reeuwijk de best presterende gemeente van Midden Nederland maken.

 

Via de bedrijvencontactpersoon moeten we meer bekendheid geven aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Deze persoon moet ook helpen om de afstand tussen gemeente en ondernemers te verkleinen.

 

We zien de voordelen van het Ondernemersfonds, mits dat goed georganiseerd en ondersteund wordt. We willen extra aandacht om ervoor te zorgen dat het overal goed wordt ingezet.

 

De gemeente moet actief blijven werken aan de goede relatie met bedrijven.

Langetermijnvisie kleinere kernen

Om de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid in de kleinere kernen te vergroten is een meerjarenvisie per kern noodzakelijk. Vooral voor de kleinere kernen geldt dat we bedrijven moeten proberen te behouden. Daardoor kunnen deze kernen vitaal en leefbaar blijven.

Dorpsgerichte benadering

De behoefte per dorp kan anders zijn (locatie, omvang dorp, doelgroep, inwoners enzovoort). Die ruimte moet er zijn. We kiezen voor een dorpsgerichte benadering om economische activiteiten te stimuleren.

Inspelen op veranderingen

Ondernemers moeten kunnen inspelen op kansen en verbeteringen; zij moeten kunnen rekenen op een gemeente die naast hen staat en denkt in mogelijkheden. Het CDA pleit voor een flexibele opstelling van de gemeentelijke organisatie, bijvoorbeeld wanneer er veranderingen nodig zijn aan een pand, het bestemmingsplan of wanneer de bereikbaarheid vergroot moet worden.

Wetten en regels

Het CDA wil continue aandacht om overbodige verordeningen en regels te schrappen, aan te passen of te vereenvoudigen. Niet alleen voor het bedrijfsleven, ook voor particulieren en voor organisatoren van evenementen.

Lokale ondernemers

Bedrijven uit onze gemeente moeten kunnen deelnemen aan aanbestedingen. Het CDA heeft voorkeur voor lokale ondernemers. Transparantie is belangrijk, daarom moeten gemeentelijke drempelbedragen om aan te besteden verlaagd worden.

Onderwijs en bedrijfsleven

Het CDA wil bedrijfsleven en scholen met elkaar verbinden om technische en ambachtelijke vakken bij kinderen onder de aandacht te brengen.

 

2.4 Lokaal winkel- en kleinbedrijf

 

Het CDA wil de leefbaarheid en levendigheid in de dorpen stimuleren: een (klein) winkelcentrum of een zelfstandige buurtsuper levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid.

 

Bodegraven heeft een kernfunctie voor de omliggende dorpen met een breed en divers winkelbestand. Het CDA wil die positie versterken en onderscheidend maken. Een goede combinatie van bereikbaarheid, recreatie en vrije tijdbesteding is belangrijk.

Centrummanager

Het CDA is voorstander van een centrummanager en is er trots op dat deze in de afgelopen periode is aangesteld. Het CDA wil deze functie graag behouden.

Gratis parkeren

Winkelcentra moeten goed bereikbaar zijn. Het CDA vindt het belangrijk dat er in de gehele gemeente gratis geparkeerd kan worden, dat moet zo blijven. Parkeren bij winkels is belangrijk. Het CDA wil Shop&Go parkeerplaatsen. In Bodegraven moet de parkeergarage 24 uur per dag toegankelijk worden en (zeer) kort parkeren in de Kerkstraat is essentieel.

Gratis wifi

Het CDA wil gratis wifi in winkelgebieden, jongeren opvang plaatsen (JOP) en bedrijventerreinen.

Winkelcentra bruisender

Het CDA wil winkelcentra bruisender maken door meer ruimte te bieden voor recreatie en vrijetijdsbesteding. Dit kan door middel van themazaterdagen, evenementen of anderszins.

Compacter centrum van Bodegraven

Het koopgedrag van de consument verandert. Om het centrum aantrekkelijk te houden moet het compacter worden en is soms herbestemming van onroerend goed nodig. De Dorps Ontwikkelingsmaatschappij (D.O.M.) kan hierbij een rol vervullen.

Aanleg Centrumburg

Een extra loopbrug in het centrum van Bodegraven verbindt de winkelgebieden aan beide zijden van de Rijn. De (nieuwe) brug is essentieel om de centrumvisie te realiseren. De functie van de bestaande brug willen we behouden en waar mogelijk verbeteren.

Leegstand voorkomen

Het CDA wil dat de gemeente aan ondernemers en pandeigenaren ruimte biedt om met creatieve oplossingen leegstand tegen te gaan. Het is een gezamenlijk probleem waaraan alle betrokken partijen een bijdrage moeten leveren. Flexibele wet- en regelgeving is daarbij onmisbaar.

 

2.5 Recreatie en toerisme

 

Bodegraven-Reeuwijk is een uniek gebied voor (dag)recreatie. Het CDA wil dat dit verder ontwikkeld wordt (met behoud van het eigen karakter van het gebied). Belangrijke doelstelling moet zijn dat natuur en lokale economie door recreatie worden versterkt.

Bodegraven-Reeuwijk op de kaart

Door de centrale ligging in het Groene Hart, de Oude Rijn, de Reeuwijkse Plassen en de geschiedenis van onze dorpen is Bodegraven-Reeuwijk voor toeristen aantrekkelijk. Het CDA wil dat Bodegraven-Reeuwijk dé recreatiegemeente van het Groene Hart wordt. De samenwerking tussen bestaande toeristische trekpleisters (zoals Oudheidkamer, Kaasmuseum, Fort Wierickeschans, Reeuwijkse Hout, Reeuwijkse Plassen enzovoort) moet worden bevorderd. Nieuwe vormen van recreatie kunnen eraan bijdragen dat de mogelijkheden van onze gemeente worden versterkt, dat willen we stimuleren.

Samenwerking

Samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en (culturele) organisaties is belangrijk en een kritische succesfactor om integrale plannen te ontwikkelen. Het CDA wil graag een platform waarin partijen kunnen samenwerken.

Meer waterrecreatie

Het CDA wil de waterrecreatie versterken. De in 2017 gerealiseerde aanlegplaatsen voor boten in de Oude Rijn is een goede eerste aanzet, dat kan verder uitgebouwd worden. Het CDA is voorstander van een directe vaarverbinding tussen het plassengebied en de Oude Rijn. Het aantal boothellingen in de Reeuwijkse Plassen en in de Rijn willen we uitbreiden.

 

Recreatie in het buitengebied

We hebben een prachtig buitengebied waarin de recreatieve- en agrarische functie goed gecombineerd kunnen worden. Het CDA wil meer voorzieningen creëren die recreatie bevorderen zoals parkeer- en fietsopstapplaatsen (P&B, Park en Bike), oplaadpunten voor elektrische fietsen, zitbankjes, klompenpaden enzovoort. Met name in het Reeuwijkse Plassengebied moet de auto ondergeschikt zijn aan overige weggebruikers.

Stiltegebieden

Sommige gebieden hebben de status van Stiltegebied. Het CDA vindt dat we dat moeten koesteren en respecteren.

Meer overnachtingfaciliteiten

Bij recreatie hoort een grote variëteit aan overnachtingsmogelijkheden zoals campings, bed & breakfast of (kleinschalige) hotels. Voorwaarde is dat deze goed ingepast worden in de omgeving. Het CDA wil ruimte geven aan particuliere initiatieven. Daarnaast moet de gemeente inzetten op samenwerking met bijvoorbeeld Landal om recreatie en lokale economie te versterken.

Recreatieve samenhang verbeteren

Het CDA wil de recreatieve samenhang van het gebied (plassen, polder en historie) versterken door het verbeteren en ontwikkelen van aansluitende fiets-, wandel- en vaarroutes. De samenhang tussen de verschillende dorpen kan door onderlinge verwijzing versterkt worden.

Goede bewegwijzering

Recreatieve voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn, met betere bewegwijzering (ook naar parkeerplaatsen) en informatieborden. Uitbreiding en verbetering moeten we oppakken.

 

 

 

2.6 Agrarische sector

 

De agrarische sector is beeldbepalend voor onze buitengebieden met de kenmerkende smalle veenweide verkaveling en koeien in de wei. Onze agrariërs zijn de beheerders van de natuur en het landschap.

 

Door regeldruk vanuit het Rijk, de provincie en de gemeente staat de sector onder druk: ze ligt onder een vergrootglas. Het CDA staat pal voor de agrariërs en het behoud van het karakteristieke agrarische platteland.

Verkeer

Door autonome ontwikkelingen worden er steeds grotere en zwaardere voertuigen ingezet. We pleiten voor passeerstroken op smalle wegen, met name in de buitengebieden. Het CDA pleit ook voor een vrijwillige ruilverkaveling om verkeersbewegingen te beperken.

Natuur

Er zijn plannen om het waterpeil in met name Bodegraven-Noord te verhogen. Het CDA vindt het afgraven en/of het ontwikkelen van waterpartijen ongewenst. Dit tast het karakteristieke agrarisch landschap aan. Bovendien zijn de gronden dan niet meer voor agrarische doeleinden beschikbaar. Het CDA wil beheersbare en gebiedseigen natuur die samen met de agrarische sector wordt ontwikkeld. De gemeente moet hierin ondersteuning bieden.

Duurzaamheid

Agrariërs kunnen een grote rol spelen, en hebben de bereidheid, om van Bodegraven-Reeuwijk een klimaatneutrale gemeente te maken. Er kan meer agrarische daken zonne-energie opgewekt worden. Ook kan land en water een meervoudige bestemming krijgen. Betrek hierbij ook biovergisting en windenergie.

Beeldvorming

De gemeente kan helpen om de beeldvorming van de agrarische sector te verbeteren, bijvoorbeeld door het toevoegen van agrarische activiteiten aan het Bravo-programma.

Behoud door ontwikkeling

Het is voor het voortbestaan van agrarische bedrijven van groot belang dat ze levensvatbaar zijn en voldoende groeimogelijkheden hebben. De gemeente moet ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en nevenactiviteiten.

 

 

2.7 Bedrijventerreinen

Vestigingsklimaat promoten

We zijn trots op ‘onze’ bedrijven, we moeten ze zien te behouden voor onze gemeente. Daarnaast vindt het CDA dat we Bodegraven-Reeuwijk beter moeten promoten om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Kernpunten zijn: een aantrekkelijk vestigingsklimaat door marktconforme grondprijzen, goede bouwmogelijkheden, hoogwaardige voorzieningen, flexibele bestemmingsplannen en een goede ontsluiting.

Ontwikkeling Groote Wetering 1 en 2

Speciale aandacht is nodig voor een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen Groote Wetering 1 en 2, bijvoorbeeld door het openbaar toegankelijk maken van de huidige brandweerweg. Bij de ontwikkeling van Groote Wetering 2 willen we geen overbodige stedenbouwkundige eisen. In ons landelijk gebied moeten we wel rekening houden met de hoogte ervan.

Bodegraven-boog

Voor een goede ontsluiting en doorstroming bij het knooppunt van de A12/N11/N459 is de zogenaamde Bodegraven-boog noodzakelijk. Het CDA vindt dat de gemeente initiatieven moet blijven nemen om deze boog te realiseren.

Focus op kleinere bedrijven

Bij de verkoop van grond moet de gemeente zich sterk richten op kleinere bedrijven. Zij zorgen voor een grotere diversiteit en maakt de gemeente minder kwetsbaar.

Milieudoelstellingen bedrijven

Bodegraven-Reeuwijk is een op duurzaamheid gerichte Groene Hart gemeente. Het CDA wil bedrijven stimuleren te verduurzamen. De gemeente moet hierin initiatief nemen en waar nodig faciliteren. Alternatieven moeten we een kans geven, denk bijvoorbeeld aan een centraal gelegen tankpunt voor LNG (Liquefied Natural Gas).

 

 

 

3. Openbare orde en veiligheid

 

Eén van de meest primaire zaken waarvoor de gemeente zich moet inzetten is de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Het CDA is wil een krachtig, slagvaardig en actief veiligheidsbeleid.

 

Regels die we met elkaar hebben afgesproken, moeten worden nageleefd. Daar kunnen we elkaar op aanspreken. De lokale overheid moet handelen naar geldende regels en normen. Uitgangspunt is: respectvol met elkaar omgaan.

 

Het CDA wil specifieke aandacht om het drugsgebruik, vooral onder jongeren, te verminderen.

 

3.1 Veilig wonen en werken

 

De veiligheid van burgers moet de volle aandacht van de gemeente hebben. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving en het welbevinden van burgers.

Politie-eenheid

Onze inwoners hebben recht op een adequate en voldoende grootte politie-eenheid die goed voor haar taak is toegerust. Deze politie-eenheid moet op het in 2013(!) afgesproken niveau gebracht worden.

Politiepost

Het CDA pleit voor een permanente bezetting van de politiepost in het Evertshuis. Dan kunnen inwoners altijd in de eigen gemeente terecht voor aangiftes en kan snel gereageerd worden op oproepen.

Een veilige buurt

Het CDA wil dat gemeente en politie nadrukkelijk op veiligheid inzetten. Het gebruik van buurtapp-groepen wordt als positief ervaren. Maatregelen om inbraken te voorkomen moeten we stimuleren. Ook moeten we de pakkans vergroten, bijvoorbeeld door het plaatsen van camera’s op uitvalswegen en cruciale punten.

Overlast

Tegen overlast moet direct worden opgetreden. Dat geldt in het bijzonder voor drugsdealers. Maar ook het afsteken van zwaar vuurwerk levert overlast op. In alle gevallen moet snel en zonder pardon gehandeld worden.

Inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s)

Gerichte inzet van BOA’s in samenwerking met de politie is beter dan algemeen toezicht. Nu bestaat bij veel inwoners het beeld dat BOA’s druk zijn met parkeerovertredingen en nauwelijks met toezicht waar dit voor de fysieke en sociale veiligheid nodig is. Het CDA vindt dat er gerichte inzet moet zijn op daders en overlastgevers (thema- en persoonsgerichte aanpak).

 

3.2 Veilig in het verkeer

 

De verkeersveiligheid is van groot belang. Het CDA wil dat verkeerszaken goed geregeld zijn, daar moet prioriteit aan gegeven worden. Met name kwetsbare groepen zoals (schoolgaande) kinderen en oudere weggebruikers, moeten beschermd worden.

 

Het wordt steeds drukker op de weg; de vaak smalle wegen zijn daar niet op berekend. Ze worden steeds vaker als alternatieve (sluip)route gebruikt. Gevolg is dat ze kapot worden gereden en de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers in gevaar komt. Daarnaast wordt er overlast en gevaar door aanwonenden ervaren.

 

Fietsveiligheid is voor het CDA heel belangrijk. De, in januari 2017 aan het college aangeboden, lijst met 40 plaatsen waar de fietsveiligheid verbeterd kan worden, willen we aanpakken.

 

We willen Bodegraven-Reeuwijk laten uitgroeien tot dé fietsgemeente van het Groene Hart.

Geen sluipverkeer

Het CDA wil geen oneigenlijke verkeer (geen bestemming of geen toegang) op de (vaak smalle) wegen in het buitengebied. Er moet worden opgetreden tegen overtreders.

Ontsluiting bedrijven Nieuwerbrug

In en door Nieuwerbrug is er veel (vracht)verkeer. Een groot deel zal verdwijnen als bedrijven aan de Hoge Rijndijk worden ontsloten via de Molendijk. Alle partijen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen. Onze gemeente moet dat proces op gang brengen en zich daarvoor hard maken, ook bij de gemeente Woerden.

Verkeersveiligheid kwetsbare verkeersdeelnemers

Bij de (her)inrichting van wegen moet nadrukkelijker rekening gehouden worden met verkeersveiligheid. Concreet: waar mogelijk gescheiden langzaam en snel verkeer, duidelijke belijning en meer zebrapaden.

Veilig fietsen

Er rijden steeds meer recreatieve fietsers en hardrijders (racefietsen en elektrische fietsen) door het mooie landelijke gebied. Bij de (her)inrichting van wegen is specifieke aandacht nodig voor het fietsverkeer en andere kwetsbare verkeersdeelnemers. Op smalle wegen kan dat bijvoorbeeld door belijning of “glow in de dark”. Voor de verkeersveiligheid naar en rondom scholen is expliciete aandacht nodig. Dat willen we verbeteren.

Veilig de weg op

De veiligheid op onze wegen (we denken daarbij ook specifiek aan de schooljeugd) kan vaak eenvoudig worden verbeterd. Een aantal voorbeelden:

 • Tijdige gladheidbestrijding op fietspaden;
 • Repareren van defecte straatverlichting;
 • Tijdig maaien van openbaar groen bij onoverzichtelijke verkeerssituaties;
 • Duidelijke belijning t.b.v. fiets- en wandelverkeer.

Voorrangsregels

In onze gemeente zijn er verschillende voorrangsregels op rotondes, dat werkt onveiligheid in de hand. Het CDA pleit ervoor om rotondes zó in te richten dat fietsers altijd voorrang hebben. Door die eenduidigheid ontstaat er meer veiligheid.

Inrichten/handhaven 30-km zones

Het CDA wil in alle woonwijken van onze gemeente duidelijk herkenbare 30 km-zones. Op die snelheid moet ook worden toegezien!

Veilig op het water

Veel recreanten beleven plezier op het water. Overlast en onveilige situaties moeten worden voorkomen. Het CDA wil snelheidsovertreders aanpakken en geluidsoverlast bestrijden. Gedragsregels op het water moeten duidelijk en zichtbaar gemaakt worden.

3.3 Eigen verantwoordelijkheid en de overheid

 

Burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van onveiligheid. De overheid heeft daarin een faciliterende en stimulerende rol. Het CDA is voorstander van particuliere initiatieven die het vergroten van de veiligheid stimuleren.

Stimuleren van Burgernet

De gemeente moet het aanmelden bij Burgernet actief stimuleren.

Bodegraven-Reeuwijk Hartveilig

Het project Bodegraven-Reeuwijk Hartveilig kan op warme steun van het CDA rekenen. In dit project wordt, in samenwerking met onder andere het Rode Kruis en EHBO-verenigingen, binnen Bodegraven-Reeuwijk een dekkend netwerk met AED’s gerealiseerd. Meer burgerhulpverleners moeten kunnen reanimeren en AED’s kunnen bedienen.

 

 

4. Dorpsbeleid

 

Onze gemeente heeft een groot aantal dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en eigenheid. De kenmerken zijn vaak historisch bepaald waardoor een samenbindend karakter ontstaat. Het CDA vindt dat we dat moeten koesteren. Het belang wordt zichtbaar wanneer mensen op elkaar zijn aangewezen. Bewoners kunnen elkaar helpen; een goede buur is beter dan een verre vriend. We moeten dat waarderen en vasthouden.

 

Voor het CDA is goed dorpsbeleid: behouden/versterken van de structuur van de dorpen en het voorzieningenniveau in stand houden c.q. versterken. Denk daarbij aan gemeentelijke voorzieningen, openbaar vervoer, traditionele evenementen, verenigingsleven enzovoort.

 

De leefbaarheid moet specifieke aandacht krijgen in op te stellen meerjarenvisies.

 

Het CDA vindt dat de gemeente (particuliere) initiatieven om de leefbaarheid in de kleine kernen te bevorderen, in principe moet ondersteunen. Het antwoord moet zijn: “Ja, tenzij…” i.p.v. “Nee, omdat… “. Geen zand, maar olie in de machine van ONZE samenleving!

 

Sommige wijken zien er verpauperd uit, voor een deel als gevolg van slecht onderhoud door bewoners maar ook doordat er meer aandacht kan zijn voor openbaar groen, stoepen en dergelijke. Het CDA pleit voor een wijkgerichte aanpak om buurten, samen met bewoners, te verbeteren. De geplande revitalisering van Reeuwijk-West is hiervan een goed voorbeeld.

 

4.1 Dorpsstructuren

Wijkgericht werken

De afgelopen jaren zijn de eerste stappen naar wijkgericht werken gezet. Wijk- en dorpsteams moeten we nadrukkelijker betrekken bij wijk- en dorpsaangelegenheden. We willen meer concrete zaken bespreken en afhandelen. Er moeten zichtbare resultaten zijn.

Communicatie

De communicatie kan soms beter, die willen we verbeteren. Voor het CDA is dat een belangrijk punt. Er moet structureel overleg zijn. De wijkwethouder moet aanwezig zijn, de dialoog op gang houden en zichtbaar zijn in ‘zijn’ of ‘haar’ dorp.

 

 

 

4.2 Voorzieningenniveau

 

Het voorzieningenniveau is belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. De bewoners hebben een belangrijke en leidende rol om dat niveau op peil te houden. De gemeente heeft een faciliterende rol en moet die actief invullen.

Winkel en huisarts

Het CDA vindt dat er in elke kern voldoende voorzieningen moeten zijn met minimaal een winkel voor de dagelijkse boodschappen en een huisarts. Dat bevordert de mogelijkheden voor levensloopbestendig wonen in kleine kernen.

Openbaar vervoer

Voldoende openbaar vervoer (ook ’s avonds) is van groot belang. Een buurtbus, belbus of een goede, betaalbare aanvulling dient ook in de avonduren beschikbaar te zijn. Een service zoals “Van deur tot deur’ en het door de ANWB ontwikkelde ‘Automaatje’ zijn bijvoorbeeld goede mogelijkheden. De gemeente moet de inwoners wijzen op deze mogelijkheden en dat ondersteunen, zo nodig ook financieel.

Voorzieningen in het Huis van Alles en Iedereen (HAI)

Over de Huizen van Alles is het CDA in het algemeen positief. We moeten er wel op letten dat bepaalde (meerderheids)groepen niet de boventoon mogen voeren. Een Huis van Alles moet een Huis van Alles en Iedereen (HAI) zijn. In een HAI kunnen ook allerlei (gemeentelijke) voorzieningen worden aangeboden, zoals onderdelen van een gemeenteloket, ontmoetingsplaats met het sociaal team enzovoort.

 

4.3 Samenhang tussen de dorpen benutten

 

De dorpen in onze gemeente verschillen op diverse fronten. In die verscheidenheid zijn er ook overeenkomsten en raakvlakken. Die moeten we aangrijpen om een sterkere gemeenschap te bouwen. Het CDA vindt dat de gemeente hierin een actieve rol moet vervullen.

 

4.4 Traditionele evenementen

 

Onze dorpen hebben veel traditionele en regelmatige terugkerende evenementen. Bewoners spelen hierin een leidende en initiërende rol. Het CDA vindt het belangrijk om dat in stand te houden en vindt dat de gemeente een faciliterende rol dient te hebben.

 

 

5. Lokale samenleving / Familie

 

Het CDA wil een samenleving waarin mensen zorg dragen voor elkaar en gezamenlijk dingen ondernemen. Dat vraagt om betrokken inwoners en een ondersteunende overheid. De gemeente moet zich bewust zijn van het feit dat zij, als overheid, dicht bij de mensen moet staan.

 

Het CDA vindt het belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen, overal maar zéker in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Afzetten tegen de (lokale) samenleving en eenzaamheid moeten we zien te voorkomen. Dat geldt voor alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen.

 

5.1 Burgerschap en betrokkenheid

 

In een betrokken samenleving zien mensen naar elkaar om en nemen ze initiatieven om problemen op te lossen. De gemeentelijke overheid moet daarvoor ruimte bieden en zich dienstbaar en betrouwbaar opstellen. Dat vraagt soms om een andere manier van werken; een manier waarbij de brug gebouwd wordt terwijl er overheen wordt gelopen.

 

Ook gezond leven en continue ontwikkeling zijn belangrijk voor een actieve en positieve deelname aan de samenleving. Voor een aantal groepen is dit helaas niet haalbaar. Het CDA vindt dat deze mensen specifieke aandacht moeten krijgen. Hierbij moet ook gebruik gemaakt worden van de kennis en het netwerk van kerken en andere maatschappelijke organisaties.

 

Ook jongeren vormen een specifieke doelgroep, het is belangrijk dat zij gehoord worden én dat ze zich gehoord voelen.

 

We moeten nieuwe Nederlanders en Nederlanders met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren om zich in te zetten voor de maatschappij. Het CDA vindt dat er een tegenprestatie gevraagd mag worden voor de (financiële) hulp die hen wordt geboden. We moeten er met elkaar voor zorgen dat zij kansen hebben, zinvol werk doen, zich waardevol voelen en een plaats vinden/hebben in onze gemeenschap.

 

5.2 Onderwijs en opvoeding

Kwaliteit van onderwijs

Voor het CDA is de kwaliteit van het onderwijs erg belangrijk. Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun toekomstige rol en plaats in de samenleving. Goed onderwijs biedt kansen om talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Het CDA vindt keuzevrijheid m.b.t. opvoeding en identiteit van de school belangrijk.

Kleine scholen

Het CDA wil basisscholen in alle dorpskernen behouden. De kwaliteit van het onderwijs en de identiteit staan daarbij voorop.

Toekomst van gebouwen

Het CDA vindt het belangrijk dat er voor de schoolgebouwen up-to-date meerjarenonderhoudsplannen zijn en wil hierbij een ondersteunende rol vervullen. Zo zorgen wij voor toekomstbestendige en duurzame huisvesting voor ons onderwijs.

Scholen breder inzetten

We kunnen schoolgebouwen efficiënter benutten door hun (onderwijs)functie uit te breiden, bijvoorbeeld met cursussen aan ouders, senioren of taallessen voor allochtonen.

Voorschool

Het creëren van een doorgaande lijn voor de voor- en vroegschoolse leerling kan worden gestimuleerd door alle kinderen van 3 jaar de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de voorschool. Niet de verplichting staat hierin centraal maar het recht op onderwijs vanaf 3 jaar.

Veiligheid in en om scholen

De veiligheid rond schoolgebouwen is de afgelopen jaren op initiatief van het CDA duidelijk verbeterd. Omdat wij dit van het grootste belang vinden, zetten wij hier blijvend op in.

Gezond gedrag

Gezond gedrag willen we stimuleren met aandacht voor verkeersexamens, gezond eten en drinken, deelname aan sportclubs, muziekonderwijs etc.

Kansen voor iedereen

Vooral nieuwkomers vereisen extra aandacht m.b.t. betrekking tot inburgering en taalonderwijs. Er moet ook oog zijn voor leefomstandigheden: we kunnen niet accepteren dat kinderen onder de armoedegrens opgroeien. Er moeten voldoende (financiële) middelen beschikbaar zijn om hulp te bieden waar dat nodig is.

Muziekonderwijs

Het CDA wil het muziekonderwijs stimuleren en vindt dat de gemeente de mogelijkheden voor het project Muziek op School moet onderzoeken.

 

 

 

6. Sport en Cultuur

 

Sport en cultuur moeten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn; het is goed voor de gezondheid en het bevordert de sociale samenhang.

 

Het CDA wil een Sportfonds voor  sportverenigingen en nieuwe initiatieven op basis van co-financiering.

 

Bravo en Bravo Plus zijn succesvolle activiteiten voor jongeren en senioren om hen kennis te laten maken met sport en cultuur. Het CDA wil Bravo Breed invoeren zodat dit programma voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar is.

 

Het sport- en verenigingsleven moet blijvend ondersteund worden en dat mag ook wat kosten (betaalbaar en toegankelijk). Investeren in mensen en maatschappij betaalt zich op vele vlakken uit. Het zorgt bijvoorbeeld voor belangstelling voor en betrokkenheid bij elkaar. Dat bevordert de (geestelijke) gezondheid en voorkomt isolement en uitsluiting. Ook de Huizen van Alles en Iedereen kunnen hierbij een rol spelen.

 

6.1 Sport

Hoogwaardige voorzieningen

We hebben in onze gemeente een hoog voorzieningenniveau met kwalitatief goede sportaccommodaties. Het CDA wil de goede positie van (sport)verenigingen behouden. Daarvoor zijn goede faciliteiten, accommodaties en organisatorische ondersteuning noodzakelijk. De gemeente moet achterstallig onderhoud aanpakken en faciliteren bij uitbreidingen of vernieuwingen. Het CDA is voorstander van het derde hockeyveld in de Reeuwijkse Hout en wil Esto de ruimte geven voor een extra veld.

Gemeentebreed sportbeleid

Het CDA wil een samenhangend sportbeleid voor de verschillende binnen- en buitensportverenigingen en -accommodaties.

Bestuurlijke verbindingen

Samenwerken en kennis delen tussen sportverenigingen kan beter. Het CDA is voor een grote sportkoepel waarin kennis gedeeld wordt, actief wordt samengewerkt en gezamenlijk kan worden ingekocht.

Sportvoorzieningen voor iedereen

Het CDA wil sportvoorzieningen in alle dorpen. We willen sport en bewegen stimuleren, er niet op bezuinigen. De sportbeoefening bij verenigingen moet breed toegankelijk blijven, zowel in groepsverband als individueel. Het CDA wil het succesvolle Bravo en Bravo Plus programma uitbreiden naar alle leeftijden: Bravo Breed. Andere organisaties worden daarbij betrokken (bijvoorbeeld IKC, Scholen, SAM, Huizen van Alles en Iedereen). Met de dorpsteams willen we bekijken hoe de openbare ruimte kan worden gebruikt voor de inrichting van sporttuinen en Free Run parken. Er moet specifieke aandacht zijn voor gehandicaptensport.

JOGG gemeente

Het CDA wil het actief bewegen van mensen bevorderen, met name bij kinderen. Daartoe kan Bodegraven-Reeuwijk een JOGG gemeente worden (Jongeren Gezond op Gewicht).

 

6.2 Cultuur

Activiteiten in individuele dorpen

In de gemeente zijn er veel culturele activiteiten en evenementen, van enkele grote, zoals de Najaarsmarkt, Bruisend Reeuwijk en vakantiespelen, tot talloze kleine. Het CDA ondersteunt dit. Het is waardevol als individuele dorpen hun eigen culturele evenementen en activiteiten kunnen (en willen) organiseren; dat is belangrijk voor leefbaarheid en identiteit. Het CDA wil dat graag behouden, we mogen er trots op zijn!

Vakantiespelen

Vakantiespelen zijn belangrijke evenementen die in een grote behoefte voorzien. Het CDA heeft veel waardering voor de enorme inzet van de vele vrijwilligers. We willen het initiatief voor vakantiespelen in Reeuwijk-Brug faciliteren en ondersteunen. De gemeente moet, samen met de organisatoren, zorgen voor volwaardige terreinen die voldoende groot, veilig en bereikbaar zijn.

Cultureel erfgoed

De gemeente kent veel karakteristieke gebouwen en objecten die we graag willen behouden. De gemeente moet positief meedenken om deze bouwwerken in stand te houden. Verrommeling en verval moeten voorkomen worden.

 

 

 

7. Zorg

 

Het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk kunnen mee doen, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd en (on)mogelijkheden. In Bodegraven-Reeuwijk moeten inwoners die het nodig hebben, op een passende wijze ondersteund worden. Hulp bij een zorgvraag moet als een ‘warm bad’ ervaren worden. De gemeente moet ‘verbinden’.

 

We willen een samenleving met sociale verbondenheid en een gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. We streven naar het principe van één gezin, één plan, één hulpverlener.

 

Voorkomen van eenzaamheid is een belangrijk thema. Dat geldt voor alle leeftijden en alle bevolkingsgroepen. Bij alle hulpverleners moet dit een aandachtspunt staan.

 

Sociale teams

Een zorgprobleem kan verschillende oorzaken hebben: gebrek aan werk, financiële problemen, gezondheid, eenzaamheid enzovoort. In een sociaal team kan de oorzaak sneller worden onderkend en is preventieve zorg mogelijk. Het CDA vindt dat de gemeente hierin een regierol heeft. Dat voorkomt zorgversnippering.

Samenwerking

Professionele ondersteuning van mensen blijft noodzakelijk. Samenwerking tussen verschillende organisaties is nodig. Het CDA vindt dat de gemeente de samenwerking tussen professionals moet stimuleren. Daardoor is een integrale aanpak mogelijk.

Leren en verbeteren

Door ervaringen te delen met andere gemeenten kan de gemeente kennis opdoen en bewezen resultaten in de eigen gemeente toepassen. We willen, samen met zorg-gerelateerde partijen, kijken waar we kunnen verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van de zorginkoop. We moeten ook kijken waar we efficiënter en doelmatiger kunnen zijn.

Regeldruk in de zorg

Het CDA wil zorgverleners en zorgvragers bij elkaar brengen om overbodige regels zichtbaar te maken. Overbodige regelgeving die een efficiënte en doelmatige uitvoering van zorg in de weg staat, moet geschrapt worden. Waar we kunnen vereenvoudigen moeten we dat doen, dat is onze opvatting. We willen regels die maatschappelijke problemen écht oplossen.

Zorg en wonen

Het CDA wil dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Het CDA vindt dat we vanuit de gemeente en vanuit de zorgverlening, creatief, flexibel en ruimhartig moeten zijn bij oplossingen. Denk bijvoorbeeld ook aan mogelijkheden om meervoudige bewoning tijdelijk mogelijk te maken.

Aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorieën voor, vooral ouderen zijn een kwetsbare groep. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: van familie, buren, kennissen en verenigingen en professionele organisaties. Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig eenzaamheid signaleren. Naast informele ondersteuning moet, waar nodig, (tijdig en tijdelijk), professionele interventie zijn.

Veiliger en beter

Het CDA wil een meldpunt voor veiligheid. Daar kunnen bewoners veiligheidsthema’s aangeven, bijvoorbeeld goede doorgangen voor rollators of rolstoelen, (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid van voorzieningen etc.

Innovatie

Innovatie, ook in de gezondheidszorg, is belangrijk maar persoonlijk contact moet er ook zijn. We vinden dat technologische mogelijkheden ter ondersteuning/verbetering van de gezondheidszorg (e-health) ingezet moeten worden. Een voorbeeld is telezorg, met de inzet van een webcam, sensoren, chat of bellen. We moeten ervoor zorgen dat innovatie rust geeft, het mag niet leiden tot vereenzaming! Het mag niet leiden tot ‘zorg op afstand’ dat tot ‘afstand’ leidt!

Werknemers in de zorg

Het CDA vindt dat er aandacht moet zijn voor de positie van werknemers in de zorg. Het mag bij aanbestedingen niet alleen over geld gaan, ook andere voorwaarden zijn belangrijk! Uitgangspunten voor het CDA zijn dat zorgmedewerkers onder goede omstandigheden kunnen werken, dat de juiste mensen het juiste werk verrichten en dat de werkdruk naar beneden gaat. Voor het CDA is dat een speerpunt. Dat moet, gecombineerd met een verminderende regeldruk, leiden tot betere beschikbaarheid, meer arbeidsvreugde en een lager ziekteverzuim.

Ruimte en vertrouwen

Het CDA vindt dat we, binnen geschetste kaders, zorgverleners vertrouwen en ruimte moeten geven. Er moet ook een balans zijn tussen administratie en hulpverlening. Het gaat allereerst om hulpverlening!

 

 

8. Maatschappelijke ondersteuning, vrijwilligersbeleid

 

De uitgangspunten van het CDA zijn:

 1. Maatschappelijke ondersteuning;
 2. Vrijwilligersbeleid en participatie.

 

Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners van onze gemeente zich thuis voelen en kunnen deelnemen aan onze samenleving. We willen dat iedereen meetelt en dat inwoners naar elkaar omzien ongeacht leeftijd, afkomst, financiële situatie, beperking enzovoort. Dat willen we bereiken, ook als er financiële uitdagingen zijn.

 

Bij maatschappelijke ondersteuning is maatwerk belangrijk: elke situatie vereist een andere oplossing. Voorzieningen moeten naar de mensen toekomen. Daardoor blijven mensen zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving waardoor het risico op een sociaal isolement wordt verkleind.

 

Vrijwilligers zijn van cruciaal belang. Zij maken ondersteuning mogelijk. Ook zorgen zij er voor dat verenigingen kunnen functioneren en dat er allerlei activiteiten worden georganiseerd. Het CDA wil ruimte voor vrijwilligers, erkenning en waardering.

 

De gemeente moet de regie voeren om goede maatwerkoplossingen te bieden. We willen daarbij kennis en ervaring van belangenorganisaties en kerkgemeenschappen zo goed mogelijk benutten.

 

8.1 Maatschappelijke ondersteuning

Zelfredzaamheid / mantelzorg

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid moeten zoveel mogelijk gestimuleerd worden. De gemeente moet daarbij ondersteunen, zonder dat mensen van de gemeente afhankelijk worden. Het CDA vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft om goede voorlichting te verzorgen. Ook moet zij de coördinatie tussen uitvoeringsorganisaties stroomlijnen en begeleiden.

 

Mantelzorgers zijn belangrijk en onmisbaar. De gemeente kan daarbij ondersteunen door middel van deskundigheidsbevordering, bijeenkomsten, steunpunten, consulenten enzovoort.

Maatschappelijke partners

Het CDA wil belangengroeperingen, gemeenschappen en instellingen betrekken bij de uitvoering van de WMO, het armoedebeleid, vergroten van de zelfredzaamheid en participatie. We willen maatschappelijke partners zoals de WMO-raad, SAM, Puree, kerken en het centrum van Jeugd en Gezin, actief betrekken bij de totstandkoming en de uitvoering van beleid.

 

8.2 Vrijwilligersbeleid en participatie

Iedereen betrekken

Iedereen moet mee kunnen doen. Bijzondere aandacht en ondersteuning is nodig voor sommige ouderen, mensen met een handicap en inwoners met financiële problemen. We willen gerichte ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een (sport)stimuleringspas of ondersteuning in natura bieden.

Maatwerk met subsidies

Subsidiebeleid moet maatwerk zijn. Goedlopende trajecten moeten we behouden, dat moet centraal staan. Nieuwe initiatieven proberen we te ondersteunen. Het initiatief om nieuwe (culturele) evenementen te organiseren, ligt bij de inwoners. Zelfwerkzaamheid bij verenigingen wordt beloond met subsidies. De hoogte wordt mede bepaald door de eigen inbreng van vrijwilligers.

Vrijwilligers

Het CDA vindt dat de gemeente een goed vrijwilligersklimaat moet stimuleren en vrijwilligers actief moet ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij vragen en vergunningsaanvragen, beschikbaar stellen van materialen (zoals dranghekken en containers), in stand houden van de vrijwilligersprijs enz. De gemeente kan ook faciliteren bij het bieden van een WA-verzekering, sociale veiligheid, deskundigheidsbevordering, didactische- en pedagogische ondersteuning, vertrouwenspersoon enzovoort.